0416-85 76 37
Home  |  Over Ons  |  Service  |  Foto's  |  Scanners  |  Wedding  |  Contact

Evertz Video

You N@me it, We Fr@me it!!

 

Disclaimer

Evertz Video Productie

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de EVERTZ VIDEO PRODUCTIE internetsite evertz.nl (hierna te noemen: "Site") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden of op een ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in andere delen van de site. Zie ook: Algemene Huurvoorwaarden en de Privacyverklaring.

Informatie

Informatie over Evertz Video Productie of met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "Evertz Video") en de producten en diensten van Evertz Video op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Evertz Video of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder nigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Vrijwaring

Evertz Video noch een van haar contractpartijen of medewerkers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Evertz Video gecorrigeerd zullen worden naar Evertz Video's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Evertz Video behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Evertz Video alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via buiten deze site.

Vrijwaring Producten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Evertz Video herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Evertz Video. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Evertz Video.
De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Huurvoorwaarden en/of andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Verschoning

Alhoewel Evertz Video al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site download.
Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de Site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een Windows of MAC computer en Internet Explorer 9.0 en hoger, Google Chrome-browser vanaf versie 16.0 of hoger of Safari-browser vanaf versie 6.0 en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen (Tablet & Mobiele telefoons) wordt door Evertz Video specifiek ondersteund en is getest.

EVERTZ VIDEO PRODUCTIE
KOETSHUISLAAN 241
5146 BM WAALWIJK
NOORD-BRABANT / NEDERLAND

Copyright © 2015 Evertz Video Productie. Alle rechten voorbehouden.